تبلیغات
میثاق با ولایت - طبیب دردمندان
طبیب دردمندان


هیچکس غیرازتو نگشاید گره از کار ما
بهتر از هر کس تو آگاهی بحال زار ما

حال ماباشد وخیم و کارمان سردرگم است
رحم کن برحال ما اصلاح فرما کار ما

ای طبیب دردمندان یک سراغ از ما بگیر
تا شفا یابد دل غمدیده و بیمار ما

عامل قرب بتو اخلاص باشد در عمل
سد بین ما و تو شد زشتی کردار ما

ما غریب و بینوا ودردمند و مضطرب
سرکشی ازما کنی آیا تو ای دلدار ما؟

روز تارو تیره تراز شام یلدا تا بکی؟
کی بپایان می رسد این روزگار تار ما؟

دست غیبی تو یابن العسکری(عج)ازآستین
کی برون آید پی یاری و استنصار ما

سرکنی باید تو در زندان غیبت تا بکی؟
خون دل تا کی چکد از دیده ی خونبار ما؟

«ملتجی »داند چرا دلهای ما تاریک شد
غفلت ازیاد تو کرد آخر سیه طومار ما

شعر از:علی اصغر یونسیان
 


منبع:نشریه قدر،شماره 20.